I když se naÅ¡e spoleÄnost Äasto tváří jako spoleÄenství lidí, kterému jde o dosažení co nejÅ¡iršího poznání a vysokou inteligenci a civilizovanost, nejednou jde o pouhé fráze, kterými se jenom maskuje skuteÄnost, že ne vÅ¡ichni si moudÅ™e poÄínáme. Snad každý z nás dÄ›lá v životÄ› tÅ™eba i opakovanÄ› hlouposti, které pak mohou být nejrozmanitÄ›jšího druhu i dosahu. A zatímco se v nÄ›kterých případech můžeme utěšovat aspoň tím, že ‚nevÄ›domost hříchu neÄiní‘, jsou i situace, kdy by i jenom minimálnÄ› soudnému ÄlovÄ›ku doÅ¡lo, že si poÄíná nerozumnÄ›, ne-li přímo hloupÄ›. Jenže se tak chováme, protože ‚nÄ›kdo říkal, že…‘

Äervená kůže

UrÄitÄ› byste si i vy sami vybavili nejeden podobný případ. Protože se to může leckdy stát komukoliv z nás nebo se to může týkat naopak tÄ›ch, kteří žijí v naÅ¡em okolí. A nejednou si nÄ›jakou hloupost nevymyslíme ani my sami, ani nám ji nedoporuÄí nÄ›kdo, komu věříme. Nejednou se nám odnÄ›kud z pochybného zdroje donese nÄ›jaká ta informace a my se v mžiku jako blázni ženeme, jenom abychom to také zkusili a náhodou o nÄ›co nepÅ™iÅ¡li.

VezmÄ›te si tÅ™eba poppers Levný poppers. Protože jsme my lidé víceménÄ› na Äistotu hledící tvorové, využíváme skuteÄnosti, že nÄ›kdo takový alkyl-nitrit, butyl-nitrit, isobutyl-nitrit Äi amyl-nitrit objevil a pÅ™iÅ¡el i na to, že se jím dají skvÄ›le Äistit kožené pÅ™edmÄ›ty, a tuto chemikálii tak pro zmínÄ›ný úÄel využíváme.

namodralá kůže

Jenže daleko ÄastÄ›ji zÅ™ejmÄ› totéž využíváme i k jinému úÄelu. A to takovému, k nÄ›muž nebyla tato slouÄenina nikdy urÄena. NÄ›kdo nÄ›kdy pÅ™iÅ¡el s tím, že mu to tÅ™eba udÄ›lalo dobÅ™e pÅ™i sexu, a protože se leckdo z lidí nechá lehce ohlupovat a hloupost je nakažlivá, rozšířilo se to. A z onoho skvÄ›lého Äistidla se stalo nÄ›co, Äím si kdekdo z nás poÅ¡kozuje dýchací cesty, Å¡kodí svému imunitnímu i kardiovaskulárnímu systému nebo se tím i otráví.

O Äemž se ale nemluví. Protože se to nÄ›komu nehodí do krámu. ZÅ™ejmÄ› tomu, kdo si chce na poppers namastit kapsu. Protože pÅ™edpokládám, že není mnoho tÄ›ch, kdo by si chodili do sexshopů pro pÅ™edražené lahviÄky této banální chemikálie jenom proto, aby si tím doma vyÄistili nÄ›co z kůže.